Lefensor / Oblasti služebRozhodčí řízení / Rozhodčí doložka

Rozhodčí doložka

Rozhodčí doložka je zvláštní ustanovení ve smlouvě, které říká, že s případným sporem půjdou její účastníci před rozhodce a ne ke klasickému státnímu soudu. Verdikt takového rozhodce se označuje jako rozhodčí nález a je ze zákona považován za rozhodnutí, postavené na úroveň soudu. Rozhodnutí je podkladem k exekuci stejně jako kterékoliv jiné. Na základě rozhodčího nálezu ji lze vést i v zahraničí, a to mnohem jednodušeji, než na základě soudního rozhodnutí (např. na Slovensku, v Polsku, v Německu apod.)

Standardní rozhodčí doložka společnosti Lefensor, s. r. o.:

Rozhodčí doložka

a.

Smluvní strany se podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění, výslovně dohodly na tom, že veškeré majetkové spory z této smlouvy, jakož i spory, které by v budoucnu vznikly z právního vztahu založeného touto smlouvou, s výjimkou sporů vzniklých v souvislosti s výkonem rozhodnutí, exekucí a sporů vyvolaných insolvenčním řízením, pokud nebudou vyřešeny vzájemnou dohodou, budou rozhodovány v rozhodčím řízení jediným rozhodcem jmenovaným ad hoc. Smluvní strany výslovně pověřují jednatele společnosti Lefensor, s.r.o., IČ: 25119451, se sídlem Chotěšovská 680/1, 190 00 Praha 9, k výběru rozhodce a v případě potřeby náhradního rozhodce ad hoc pro rozhodčí řízení. Smluvní strany se dohodly, že žaloba se podává na adresu sídla společnosti Lefensor, s.r.o., zapsaného v obchodním rejstříku ke dni podání žaloby, případně do její datové schránky: asflerl, emailem se zaručeným elektronickým podpisem na adresu zaloby@lefensor.eu, či osobně k rukám jednatele.

b.

Rozhodce určený na základě této rozhodčí doložky bude spory rozhodovat bez ústního jednání, pouze na základě písemných materiálů předložených stranami. Nebude-li však rozhodce písemné materiály považovat za dostačující, je oprávněn nařídit ústní jednání. Rozhodčí řízení se bude konat dle právního řádu ČR a bude uplatněna zásada spravedlnosti. Rozhodčí nález bude obsahovat odůvodnění v případě, že je bude rozhodce považovat za potřebné; v ostatních případech nebude rozhodčí nález odůvodněn.

c.

Smluvní strany výslovně zmocňují rozhodce, aby rozhodl o stanovení své odměny a o povinnosti k její náhradě. Smluvní strany se dohodly, že poplatek za rozhodčí řízení a odměna rozhodce nepřesáhne 4 % hodnoty předmětu sporu, a že činí nejméně 3.000,- Kč. Tuto částku hradí strana, která ve sporu neměla úspěch. Smluvní strany se dohodly, že poplatek za rozhodčí řízení činí 3.000,- Kč a je jej povinen zaplatit žalobce při podání žaloby, či žalovaný při podání vzájemné žaloby nebo námitky započtení, a to na výzvu rozhodce. Zaplacený poplatek se nevrací.Dokud není poplatek řádně zaplacen, žaloba, vzájemná žaloba nebo námitka započtení se neprojednává. Není-li poplatek zaplacen ani dodatečně na základě písemné výzvy rozhodce v přiměřené lhůtě, kterou rozhodce k tomu účelu ve výzvě určí, řízení rozhodce usnesením zastaví. Na tuto skutečnost musí být žalobce, popř. žalovaný ve výzvě upozorněn. Ohledně dalších otázek při rozhodování o náhradě nákladů rozhodčího řízení budou přiměřeně použita příslušná ustanovení zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění.

d.

Smluvní strany se dohodly, že zvláštní náklady vznikající při rozhodčím řízení se hradí ve výši skutečně takto vzniklých nákladů. Ke krytí zvláštních nákladů jsou účastníci zpravidla povinni složit přiměřenou zálohu ve výši a v přiměřené lhůtě stanovené rozhodcem. V případě nutnosti lze i v průběhu řízení požádat účastníky o zvýšení zálohy. Dokud není stanovená záloha složena, úkony, na něž je určena, se neprovedou. Účastník má nárok na vrácení zálohy na zvláštní náklady, pouze pokud ještě nedošlo k provedení úkonů, na které byla záloha poskytnuta. O zvláštních nákladech rozhodčího řízení se s konečnou platností rozhoduje v rozhodčím nálezu nebo v usnesení o zastavení řízení.

Možná Vás zajímá: Rozhodčí řízení, Náklady rozhodčího řízení