Lefensor / Oblasti služebRozhodčí řízení / Náklady rozhodčího řízení

Náklady rozhodčího řízení

Tyto náklady tvoří:

rozhodčí poplatek,
zvláštní náklady vznikající při rozhodčím řízení,
vlastní náklady.


Rozhodčí poplatek je částkou, kterou je povinen žalobce zaplatit za provedení rozhodčího řízení určeným rozhodcem.

Zvláštní náklady jsou náklady, k nimž dochází při projednávání sporu prováděním důkazů, vyplácením znalečného, konáním ústního jednání mimo místo obvyklé, pořizováním překladů, vyplácením tlumočného, cestovními a pobytovými náklady dle skutečných výdajů apod.

Vlastními náklady stran jsou výdaje, které strany vynakládají v souvislosti s ochrannou svých zájmů (cestovné, právní zastoupení apod.).

Náklady rozhodčího řízení zprostředkovaného společností Lefensor, s.r.o. činí 4 % z hodnoty předmětu sporu, min. 3.000,- Kč.

Zaplacený arbitrážní poplatek, stejně tak veškeré další náklady řízení jsou hrazeny stranou, jež ve sporu neměla úspěch – tzn. ve většině případů Vaším dlužníkem. V případě navázání trvalejší spolupráce (předkládání většího počtu sporů) lze dohodnout výši arbitrážního poplatku individuálně, nižší částkou, paušálně za předložený spor bez ohledu na jeho hodnotu.

Náhrada nákladů právního zastoupení účastníka řízení advokátem je přiznávána v souladu s příslušnými ustanoveními vyhl. č. 177/1996 Sb., v odůvodněných případech může být přiznána náhrada právního zastoupení dle účastníkem skutečně zaplacené odměny za právní zastoupení, je-li tato vyšší než odměna dle tarifu.

Způsob úhrady:

Poplatek za rozhodčí řízení je možné uhradit při podání žaloby, případně po jejím podání – na základě obdržené výzvy k úhradě následujícím způsobem:

  1. a) bankovním převodem na bankovní účet Lefensor, s.r.o. vedený u Fio banky, a.s., č. účtu 2400283651/2010,
  2. b) v hotovosti k rukám jmenovaného rozhodce.

Arbitrážní poplatek je považován za zaplacený v okamžiku, kdy byl připsán na bankovní účet společnosti Lefensor, s.r.o. Není-li poplatek zaplacen ve lhůtě stanovené výzvou, žaloba se neprojednává.

Možná vás zajímá: Rozhodčí řízeníRozhodčí doložka.