Lefensor / Oblasti služeb / Rozhodčí řízení

Rozhodčí řízení

Smyslem naší činnosti v oblasti rozhodčího řízení je ochrana soukromého vlastnictví, všech práv a oprávněných zájmů fyzických a právnických osob, a to bez zdlouhavých formalit a s maximální časovou i finanční úsporou.

Průběh rozhodčího řízení

Podstatou arbitráže – rozhodčího řízení – je přenesení projednávání a rozhodování majetkových sporů z pravomoci obecných soudů na rozhodce – arbitra, a to písemnou dohodou stran (účastníků sporu).

Řízení začíná odesláním žaloby na adresu na adresu sídla společnosti Lefensor, s.r.o. a zaplacením poplatku za rozhodčí řízení – náklady řízení. Řízení je zásadně neveřejné a zpravidla bývá rozhodováno bez nařízení ústního jednání, pouze na základě předložených písemností a listinných důkazů.

Řízení končí vydáním rozhodčího nálezu a je jednoinstanční, tzn. proti vydanému Rozhodčímu nálezu není přípustno odvolání. Rozhodčí nález tak nabývá právní moci již doručením účastníkům řízení (stranám sporu) a je vykonatelný – tzn. je exekučním titulem, se stejnými právními účinky jako soudní rozsudek.

Výhody rozhodčího řízení

1) Rychlost

Zatímco soudní řízení bývá otázkou několika let, v případě, že použijete rozhodčí doložky naší společnosti do Vašich smluv a dojde k případnému sporu, řízení trvá v řádech týdnů. Do měsíce může být Váš případ pravomocně rozhodnut! Pro svou rychlost je tento institut zejména v západoevropských zemích – řízení se zbytečně neprotahuje  a je efektivní, nikdo nechce čekat na rozhodnutí soudu roky. Vymahatelnost je navíc zaručena i v zemích EU.

2) Ekonomická úspora

Úsporu kromě nižší sazby poplatku za rozhodčí řízení oproti poplatku soudnímu představuje hlavně jednoinstančnost řízení, tedy nemožnost odvolání, rozhodování sporů bez nařízení ústního jednání (úspora za zastupování účastníka advokátem, úspora cestovních výdajů etc.) a v neposlední řadě i rychlost.

3) Neveřejnost řízení

Poskytujeme oběma účastníkům řízení jistotu, že spot nebude veřejně prezentován či medializován. Rozhodce je vázán naprostou mlčenlivostí. Zatímco rozsudek obecného soudu musí být vyhlášen veřejně a v průběhu řízení lze veřejnost vyloučit jen ve výjimečných případech, rozhodčí nález je vydán bez vyhlášení a bez přístupnosti veřejnosti.

4) Široká vykonatelnost

Rozhodcem vydaný rozhodčí nález nebývá účinků pravomocného rozhodnutí (soudního rozsudku) dnem doručení, tímto dnem je nález zároveň vykonatelný. To znamená, že je řádným exekučním titulem a na jeho základě  lze okamžitě začít vést exekuci. Za velkou výhodu lze považovat také širokou vykonatelnost rozhodčího nálezu v cizích zemích, založenou tzv. Newyorskou úmluvou – v tomto ohledu je daleko lepším exekučním titulem než rozsudek soudní, který je v zahraničí považován za rozhodnutí cizí státní moci a jeho vykonatelnost je tak uznávána velmi komplikovaně.

5) Neformálnost

Rozhodčí řízení je mnohem více neformální než řízení před soudy, přísné dodržování procesních předpisů a dohled nad dodržováním zásad, formální i věcnou správností celého řízení je však zajištěn i v rozhodčím řízení.

6) Jednoinstančnost

Rozhodnutí rozhodců ve formě rozhodčího nálezu je konečné a po jeho doručení stranám pravomocné a vykonatelné. Proti rozhodčímu nálezu není možné podat řádný opravný prostředek – odvolání.

7) Možnost uzavření smíru

Arbitráž nemusí skončit vždy jen pravomocným rozhodčím nálezem, neboť vzhledem k neformálnosti řízení je poskytnut mnohem větší prostor pro uzavření smíru – kompromisního vyřešení sporu a uzavření dodatků k původní obchodní smlouvě s ohledem na reálné možnosti dlužníka a skutečné zájmy věřitele.

8) Spravedlnost

Právní předpisy umožňují, aby se strany sporu předem dohodly, že spor má být řešen dle právní zásady „ex aequo et bono“ – tj. na základě spravedlnosti bez ohledu na někdy sporná ustanovení platného hmotného práva. Tento postup umožňuje rozhodcům více využívat zkušenosti z ekonomické a právní praxe a dobrat se spravedlivého rozhodnutí.

9) Efektivnost

Řízení před rozhodcem je oproti soudnímu řízení celkově pružnější – tj. je levnější, jednoinstanční, lze vyloučit ústní jednání a lze rozhodnout na základě spravedlnosti.

Dále můžete pokračovat na: Rozhodčí doložkaNáklady rozhodčího řízení