LefensorOblasti služeb / Ostatní služby / Právo duševního vlastnictví

Právo duševního vlastnictví

Práva duševního vlastnictví se také nazývají právy k nehmotným statkům. Nehmotným statkem rozumíme zvláštní typ předmětu (objektu) právních vztahů, který má nehmotnou povahu (myšlenky, formy jejich vyjádření, označení) a má určitou hodnotu. Specifická povaha nehmotného statku pak vyžaduje i zvláštní právní úpravu jeho ochrany. Mezi práva k nehmotným statkům patří zejména autorské právo, patenty nebo ochranné známky.

Autorské právo

Autorské právo je soubor právních norem, které upravují vztahy vznikající v souvislosti s autorským dílem. Autorské dílo je je dílo literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam.

V oblasti autorského práva nabízíme poradenství ohledně právní ochrany autorského díla, vypracování smluvní dokumentace zejména v souvislosti s licenční smlouvou nebo uplatnění právní ochrany autorského práva soudní cestou.

Patenty

Patent je právní formou ochrany vynálezu. Patent má povahu majetkového práva, které je převoditelné. Vynález musí být nový, výsledkem vynalézecké činnosti a musí být průmyslově využitelný.

Nabízíme poradenství ohledně podmínek získání patentu, vypracování a podání přihlášky pro řízení o udělení patentu a zastupování před Úřadem průmyslového vlastnictví. Dále nabízíme poradeství a vypracování smluvní dokumentace ohledně licenční smlouvy nebo smlouvy o převodu patentu. Pro případ právního sporu pak pro Vás zajistíme zastoupení advokátem v soudním řízení.

Ochranné známky

Ochrannou známkou je slovní, obrazové, prostorové nebo kombinované označení, které je způsobilé rozlišit výrobky nebo služby pocházející od různých podnikatelů a je zapsáno do rejstříku ochranných známek vedeného Úřadem průmyslového vlastnictví. Účelem ochranné známky je zejména rozlišení výrobků a služeb jednoho podnikatele od ostatních garantovat tak určitou kvalitu takto označeného zboží.

Nabízíme poradenství ohledně podmínek registrace ochranné známky, vypracování a podání žádosti o registraci ochranné známky a zastupování před Úřadem průmyslového vlastnictví. Dále nabízíme poradeství a vypracování smluvní dokumentace ohledně ochranné známky. Pro případ právního sporu pak pro Vás zajistíme zastoupení advokátem v soudním řízení.