LefensorOblasti služeb / Ostatní služby / Cenné papíry

Cenné papíry

Cenný papír je listina nebo záznam v zákonem stanovené evidenci, s nímž je spojena existence a právní osud určitého subjektivního práva, tzn. právo je v něm ztělesněno, inkorporováno.

V praxi nejčastěji používaným cenným papírem je směnka. Směnka je cenný papír vydaný v zákonem stanovené formě, kterým se dlužníci zavazují v listinou určeném místě a čase zaplatit stanovenou částku s tím, že jde o závazky přímé, bezpodmínečné, nesporné a abstraktní.

V oblasti cenných papírů nabízíme poradenství ohledně posouzení náležitostí cenných papírů a doporučení způsobu uplatnění práv vyplývajících z cenného papíru.

U směnek nabízíme rychlé soudní uplatnění pohledávek ze směnky, popř. bezodkladné sepsání námitek proti směnečnému platebnímu rozkazu.